wdrażanie systemu gap, szkolenia gap, szkolenia wewnętrzne
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Wdrażanie systemu gap, szkolenia gap, szkolenia wewnętrzne

System Dobrej Praktyki Rolniczej (EurepGAP) Dobra Praktyka Rolnicza GAP (Good Agricultural Practice) W artykule 30. ustawy, z dnia 11 maja 2001 r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia czytamy co następuje:

"Kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Obowiązek wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy, w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, są obowiązani wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP)"

Ustawa definiuje:

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) - działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) - działania, które muszą być podjęte, i warunki które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

Produkcja pierwotna - produkcję, chów lub uprawę produktów pierwotnych, włącznie ze zbieraniem plonów, łowiectwem, łowieniem ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami produkcji zwierzęcej przed ubojem, a także zbiorem roślin rosnących w warunkach naturalnych.

Produkty pierwotne - produkty gleby, w tym rośliny rosnące w warunkach naturalnych, uprawy roślin, chowu zwierząt, łowiectwa, rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego.

Dobre Praktyki GMP i GHP w obszarze rolnictwa (produkcji pierwotnej) definiowane są pojęciem DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ, (z j. angielskiego Good Agricultural Practice (GAP)). Każde nowoczesne gospodarstwo rolne w Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie również w oficjalnych wydawnictwach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, winno posiadać opracowany i wdrożony do stosowania Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP). Zasady dotyczą rozmnażania roślin, historii miejsca, zarządzania glebą i podłożami, nawożenia, ochrony zbiorów, jakości wody, bezpieczeństwa pracy, higieny podczas zbiorów i pakowania, obróbki pozbiorczej, ochrony środowiska oraz BHP

Powyższy Kodeks powinien zawierać szczegółowy opis produkcji pierwotnej prowadzonej w gospodarstwie, jej oddziaływanie na otoczenie, środowisko naturalne oraz przyszłych konsumentów, i być dostosowany do warunków i specyfiki danego gospodarstwa.

W Unii Europejskiej sformalizowano Dobrą Praktykę Rolniczą tworząc system EurepGAP, który koncentruje się na kluczowych zagadnieniach procesu wytwarzania produktów rolnych.
Zasadniczym celem systemu EurepGAP jest takie opracowanie i zarządzanie Zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej, aby redukować bądź ograniczać ryzyko zagrożeń występujące w procesie produkcji rolnej, a mające wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne produktów pierwotnych.